top of page
חיפוש

פציעה בגן משחקיםא. סביר מאד להניח שהעירייה היא האחראית על תחזוקת גני משחקים, אלא אם יש שילוט מפורש המורה אחרת.


ב. אם ארעה תאונה יש לבדוק לא רק האם מתקן בו ארעה התאונה תקין, אלא גם האם הוא עונה לדרישות תקני הבטיחות.


ג. אם ארעה תאונה בגן משחקים כדאי לתעד מידית את המקום בו קרתה, ולאחר מכן לדווח למוקד העירוני. סביר שבמקרים של מפגעי בטיחות בגן משחקים העירייה תטפל מהר, ולאחר שיבוצע תיקון, יש לתעד את המצב לאחר התיקון. זו הוכחה מצויינת שהיה מפגע, ובעצם הודאה של העירייה בקיומו של מפגע בטיחותי.


ד. היעדר שילוט המורה מי רשאי להשתמש במיתקן (למשל, החל מאיזה גיל), יכול גם הוא להיחשב לרשלנות שתזכה בפיצוי.


ה. כשמדובר בילדים בגיל הרך, בפעמים בהן הורה לא עמד בקרבת ילדו בעת הפציעה עעל מנת להשגיח עליו, עלולה לעלות טענה של אשם תורם של ההורה בגרימת התאונה.

Comments


bottom of page