top of page
חיפוש

נדבקתי בקורונה במקום העבודה – האם אני זכאי לתשלום מביטוח לאומי?

יוסי ואברהם עובדים ביחד באותו מפעל, ושוהים האחד בסמוך לשני לאורך כל יום העבודה. אברהם חלה, ולאחר מספר ימים הסתבר כי חלה בקורונה. עקב כך נאלץ יוסי להיכנס לבידוד. מהן זכויותיו של יוסי?


אם יוסי נכנס לבידוד, אולם בסוף הסתבר שלא חלה בקורונה, הוא לא זכאי להיות מוכר כנפגע עבודה, ולא זכאי לתשלומים מביטוח לאומי עבור תקופת הבידוד.


אם במהלך הבידוד מתגלה כי גם יוסי חלה בקורונה, וכי נדבק מאברהם, הוא יוכל לתבוע את הביטוח הלאומי כדי שיכיר במחלתו כפגיעה בעבודה. על יוסי להציג לביטוח הלאומי אישורים מתאימים, כולל טופס בל250 חתום בידי המעביד, המאשר כי נדבק מחברו לעבודה וכן תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה (אישור מחלה למקרה של פגיעה בעבודה), המציינת אבחנה של קורונה. בנסיבות כאלה הביטוח הלאומי אמור להכיר במחלתו של יוסי כפגיעה בעבודה ולשלם לו "דמי פגיעה" (תחליף משכורת על בסיס 75% מהשכר הממוצע ברוטו בשלושת החודשים שקדמו למחלה). דמי פגיעה משולמים עבור כל ימי המחלה המאושרים עד למכסה מקסימלית של 91 יום. אם חס וחלילה מחלתו של יוסי מסתבכת ומסתיימת בנכות או אף במוות ניתן יהיה לתבוע את הביטוח הלאומי לתשלומים נוספים, כגון קצבת נכות או גמלת שארים, בהתאם למקרה.

Comments


bottom of page