top of page
חיפוש

מה זה נוטריון ומהם תפקידיו

במדינת ישראל, נוטריון, הינו עורך דין אשר הוסמך בידי משרד המשפטים לבצע באופן ייחודי אישורי חתימות, אימות מסמכים ותרגומים ופעולות שונות נוספות.


בהתאם לחוק, אישור של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. כאשר נוטריון מאשר כי מעשה מסויים בוצע בפניו או דברים מסויימים נאמרו בפניו, הדבר קביל בבית משפט ללא צורך בראיות אחרות.

מספר דוגמאות מחיי היומיום:


א. אימות חתימה - כל מי מאיתנו שנטל משכנתה בבנק, ודאי זוכר שאחת המטלות שנדרשו ממנו הייתה חתימה בפני נוטריון על יפוי כח לטובת הבנק. חתימה בפני הנוטריון כמוה כחתימה בפני פקיד של בית משפט. כשהלווה חתם בפני נוטריון, הבנק יכול להיות בטוח כי אף אחד לא יעלה מולו טענה כי החתימה זוייפה, או כי המסמך לא נחתם בידי מי שפרטיו רשומים על גבי המסמך וכו'.


ב צוואה – נוטריון מוסמך לאמת חתימה על צוואה. משנחתמה הצוואה בפני נוטריון יש לה תוקף משפטי מחייב כאילו נחתמה בפני הרשם לענייני ירושה.


ג. יפוי כח כללי – הדרך היחידה בה אדם יכול ליפות כוחו של אחר (שאינו עורך דין) לבצע עבורו פעולות משפטיות שונות, כולל פעולות מרחיקות לכת כגון רכישת/מכירת דירה ונטילת משכנתה, היא באמצעות חתימה על יפוי כח כללי בפני נוטריון. יפוי כח אשר לא נחתם בפני נוטריון, הינו חסר תוקף.


ד. אישור נכונות תרגום מסמך ואישור העתק של מסמך – אישור בידי נוטריון כי העתקו של מסמך "נאמן למקור" נותנת בעצם להעתק תוקף של מקור כאילו היה המסמך המקורי מלכתחילה.


ה. אימות הסכם ממון – אחת הדרכים לאימות הסכם ממון והפיכתו למחייב הינה חתימתו בפני נוטריון, ובלבד שנחתם טרם הנישואין.

Opmerkingen


bottom of page