top of page
חיפוש

טיפים בעניין תביעה להחמרת מצב


תביעה לדיון מחדש (החמרת מצב) של נפגע עבודה בביטוח לאומי הנה מספר טיפים בעניין תביעה לדיון מחדש בנכותו של נפגע עבודה: 1. נפגע עבודה רשאי לבקש דיון מחדש בנכותו ובלבד שחלפו לפחות 6 חודשיםמאז שהסתיים הדיון האחרון בנכותו. 2. לצורך פתיחת ההליך של החמרת מצב עלינו לקבל אישור רופא תעסוקתי המוסמך לכך אצל קופת החולים. באישור זה על הרופא המוסמך לציין שעיין בפרוטוקול הועדה בביטוח הלאומי שקבע את הנכותשלנו, וכי לאור בדיקתו הנוכחית ומסמכים עדכניים קיימת החמרה במצבנו. לא כל תלונה מצדיקה בדיקה מחדש בביטוח הלאומי.התלונות החדשות צריכות להיות מגובות בתוצאות של בדיקות חדשות, שמוכיחות ממצאים חדשים, שהינם המשך של הפגיעה, אבל לא היו קיימים כאשר נקבעה הנכות. 3. בחלק מהמקרים, התאונה שגרמה את הנזק יוצרת לא רק תביעה לנכות בביטוח הלאומי אלא גם תביעה נגד המזיק (למשל – תאונת עבודה בה תובעים גם נכות מעבודה בביטוח לאומי וגם פיצוי מהמעביד על התרשלות שגרמה לתאונה). כשאנחנו מסיימים את התביעה מול הביטוח של המעביד יש לשים לב כי חברת הביטוח של המעביד לא כוללת בהסכם הפשרה הוראה, לפיהאנחנו חסומים מלתבוע בעתיד את הביטוח הלאומי, דבר שעלול לחסום גם הליכי החמרה. 4. גם לביטוח הלאומי זכות לבקש לבדוק נפגע מחדש. נפגע שמסרב להיבדק מחדש בהקשר זה, עלול לאבד את זכותו לגמלה חודשית.

Comments


bottom of page