top of page
חיפוש

טיפים בעניין מס שבח


טיפים בעניין מס על מכירת דירת מגורים (מס שבח) 1. פטור על דירת מגורים יחידה - בעלים של דירת מגוריםשהיא דירתו היחידה זכאי לפטור ממס שבח אם היתה בבעלותו לפחות 18 חודשים טרם המכירה, ואם לא ניצל במהלך 18 החודשים האחרונים טרם המכירה פטור כזה עבור דירה אחרת שמכר. 2. מי שמקבל דירה בירושה עשוי להיות פטור ממס שבח בעת שימכור אותה, בכפוף לכמה תנאים נוספים שבחוק. 3. מי שמחזיק בדירה שקיבל בירושה יכול במקביל למכור את הדירה האחרת ולהנות מהפטור שבסעיף 1 לפוסט זה, אפילו שלמעשה יש לו 2 דירות. 4. העברה ללא תמורה של דירת מגורים (מתנה) בין קרובי משפחה כמשמעותם בחוק פטורה ממס שבח. 5. את המס מחשבים לא מתוך הערך המלא של הדירה, אלא רק מתוך ההפרש בין המחיר בו אנו מוכרים את הדירה לבין המחיר בו רכשנו את הדירה, מוצמד עד ליום המכירה. בחישוב זה מביאים בחשבון גם הוצאות שהוצאו על הנכס במרוצת השנים, דוגמת שיפוצים, היטלים שונים וכו'. החשבת הוצאות אלה היא דרך להקטין את המס. 6. כדי לחשב את אחוז המס שנשלם יש לחשב את אורך התקופה בה היינו הבעלים של הדירה (לצורך העניין נקרא לה תקופה 1). לאחר מכן יש לחשב בנפרד את אורך התקופה בה היינו הבעלים של הדירה מתחילת 2014 עד למועד המכירה (לצורך העניין נקרא לה תקופה 2). בשלב הבא מחלקים את תקופה 2 בתקופה 1 ומכפילים ב- 25%. התוצאה היא שיעור המס שיחול על העיסקה הספציפית שלנו. את השיעור הזה מכפילים בסכוםשבסעיף 5. 7. מדובר בסוגיה מורכבת שדורשת ייעוץ פרטני.

Comentarios


bottom of page