top of page
חיפוש

טיפים בנוגע למס רכישה

מס רכישה משולם בעת שאנו רוכשים נכסי מקרקעין כגון מגרש, דירה, נכס עסקי/מסחרי, בהתאם לקבוע בחוק.


מספר טיפים:

רכישת דירה ראשונה

1. כאשר אנו רוכשים דירה ראשונה שווי מינימלי של דירה שממנו והלאה משולם מס רכישה הינו כיום 1,744,505 ₪. זאת אומרת שאם אנו רוכשים דירה והיא דירתנו היחידה, לא נשלם מס כלל אם שווייה הינו עד 1,744,505 ₪. אם מחיר הדירה שאנו רוכשים עולה על סכום זה, נשלם מס רכישה של 3.5% על הסכומים שמעל סכום זה, וככל שהשווי גבוה יותר קיימות גם מדרגות נוספות של 5%, 8% ו- 10% וזאת בהתאם לקבוע בחוק.


רכישת דירה נוספת


2. כאשר בבעלותינו לפחות דירה אחת, ואנו רוכשים דירה נוספת, תחול מדרגת מס רכישה של 8% עד לשווי דירה של 5,340,425 ₪. אם שווי הדירה גבוה יותר, קיימות מדרגות מס נוספות.


רכישת קרקע/נכס מסחרי


3. שיעור מס הרכישה בעת רכישת מי מהם הינו 6%.


מס רכישה מופחת בשיעור 0.5%


4. נכים כהגדרתם בחוק, עיוורים, נפגעי פעולות איבה ומשפחות של חללי צה"ל זכאים להנחה במס רכישה ומשלמים לכל היותר מס בשיעור 0.5%.


העברת נכס במתנה בין קרובי משפחה


5. בהעברת נכס במתנה לקרוב משפחה כהגדרתו בחוק, משלם מקבל המתנה 1/3 ממס הרכישה המלא שאמור היה לשלם.Comments


bottom of page